مرز ایران و عراق حدود اذربایجان
بازی طبیعت با مرزهای پوچ و ساختگی انسان ها

منظره