عکاس نوردهی طولانی با قلب باز(دیافگرام)،نگاه های عمیق(شاتر کند) و البته مبلغی اغراق(ایزو) ....راه شیری