صمغ بسیار زیبای درخت بن(پسته وحشی) ...یه زمرد طبیعی!
زمرد