در باغهای پر نعمت بهشت جای دارند• و در کنار آبشارها
ابشار