ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا        در رخ مه کجا بود این کر و فر و کبریا
خسوف امشب با لنز خودم! :) ...البته بیشتر بود ولی من خوابم برد و توانش رو نداشتم
امیدوارم خوشتان بیاییوید!
خسوف